रन बन रन बन हो, तुम खेलव दुलारवा: Dukalu Yadaw जसगीत Lyrics

3/5 - (3 votes)

रन बन रन बन हो, तुम खेलव दुलारवा: Dukalu Yadaw का धमाकेदार जसगीत Lyrics.

रन बन रन बन रन बन हो गीत लिरिक्स

स्थायी 

रन बन रन बन रन बन हो

तुम खेलव दुलरवा रनबन रन बन हो

तुम खेलव दुलरवा रनबन रन बन हो

तुम खेलव दुलरवा रनबन रन बन हो

तुम खेलव दुलरवा रनबन रन बन हो

अंतरा

कउन चघे हे देवता मैया, कउन हा ऐला चघाये

कउन चघे हे देवता मैया, कउन हा ऐला चघाये

कउन हा गाये जस तोर मैया 

रन बन रन बन हो

तुम खेलव दुलरवा रनबन रन बन हो

तुम खेलव दुलरवा रनबन रन बन हो

अंतरा

बरवा चघे हे देवता मैया, माता हा ऐला चघाये

बरवा चघे हे देवता मैया, माता हा ऐला चघाये

सेवक गाये जस तोर मैया 

रन बन रन बन हो

तुम खेलव दुलरवा रनबन रन बन हो

तुम खेलव दुलरवा रनबन रन बन हो

अंतरा

कउन नगर ले आये देवता, कउन हा ऐला बताये

कउन नगर ले आये देवता, कउन हा ऐला बताये

कउन नगर के जस गवइया 

रन बन रन बन हो

तुम खेलव दुलरवा रनबन रन बन हो

तुम खेलव दुलरवा रनबन रन बन हो

अंतरा

हिंगलाज ले आये देवता, माता हा ऐला बताये

हिंगलाज ले आये देवता, माता हा ऐला बताये

नगर कोठ के जस गवइया 

रन बन रन बन हो

तुम खेलव दुलरवा रनबन रन बन हो

अंतरा

कउन भूवन में देवता चघे हे, कउन हा शांत कराये

कउन भूवन में देवता चघे हे, कउन हा शांत कराये

कउन भूवन में जस तोर गाये

रन बन रन बन हो

तुम खेलव दुलरवा रनबन रन बन हो

अंतरा

देवी भूवन में देवता चघे हे, शीतला शांत कराये

देवी भूवन में देवता चघे हे, शीतला शांत कराये

काली भूवन में जस तोर गाये 

रन बन रन बन हो

तुम खेलव दुलरवा रनबन रन बन हो

तुम खेलव दुलरवा रनबन रन बन हो

तुम खेलव दुलरवा रनबन रन बन हो

तुम खेलव दुलरवा रनबन रन बन हो

Ran Ban Ran Ban Lyrics In English

Ran Ban Ran Ban Ho

Tum Khelav Dularva Ranban Ran Ban Ho

Tum Khelav Dularva Ranban Ran Ban Ho

Kanu Chaghe He Devata Maiya , Kaun Ha Yela Chaghaye

Kanu Chaghe He Devata Maiya , Kaun Ha Yela Chaghaye

Kaun Ha Gaaye Jas Tor Maiya

Ranban Ran Ban Ho

Tum Khelav Dularva Ranban Ran Ban Ho

Tum Khelav Dularva Ranban Ran Ban Ho

Brava Chaghe He Devata Maiya, Maata Ha Yela Chaghaye

Brava Chaghe He Devata Maiya, Maata Ha Yela Chaghaye

Seuk Gaaye Jas Tor Maiya

Ranban Ran Ban Ho

Tum Khelav Dularva Ranban Ran Ban Ho

Tum Khelav Dularva Ranban Ran Ban Ho

Kaun Nagar Le Aaye Devata, Kaun Ha Yela Bataye

Kaun Nagar Le Aaye Devata, Kaun Ha Yela Bataye

Kaun Nagar Ke Jas Gavaiya

Ranban Ran Ban Ho

Tum Khelav Dularva Ranban Ran Ban Ho

Tum Khelav Dularva Ranban Ran Ban Ho

Hinglaj Le Aaye Devata, Maata Ha Yela Btaye

Hinglaj Le Aaye Devata, Maata Ha Yela Btaye

Nagar Koth Ke Jas Gavaiya

Ranban Ran Ban Ho

Tum Khelav Dularva Ranban Ran Ban Ho

Tum Khelav Dularva Ranban Ran Ban Ho

Kaun Bhuvan Me Devata Chaghe He Kaun Ha Shant Karaye

Kaun Bhuvan Me Devata Chaghe He Kaun Ha Shant KarayeKaun Bhuvan Me Jas Tor Gaaye

Ranban Ran Ban Ho

Tum Khelav Dularva Ranban Ran Ban Ho

Tum Khelav Dularva Ranban Ran Ban Ho

Devi Bhuvan Me Devata Chaghe He, Shitala Shant Karaye

Devi Bhuvan Me Devata Chaghe He, Shitala Shant Karaye

Kaali Bhuvan Me Jas Tor Gaaye

Ranban Ran Ban Ho

Tum Khelav Dularva Ranban Ran Ban Ho

Tum Khelav Dularva Ranban Ran Ban Ho

Tum Khelav Dularva Ranban Ran Ban Ho

Tum Khelav Dularva Ranban Ran Ban Ho

Leave a Comment

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: